Овластен сервис за SCHMITZ CARGOBULL!

 Најдобрата грижа za SCHMITZ CARGOBULL:
- Електронска дијагностика
- Лимарско - ламерски поправки
- Исправање шасии и репарации на разладни комори и приколици
- Оригинални резервни делови...
СА - ТРА - кога барате стручност, професионалност, квалитет...


Print   Email